Fraktfritt över 1000

Bonus på alla dina köp

Prova järnset i 30 dagar

Integritetspolicy för Dormy

Dormy värnar om din personliga integritet

Dormy Golf & Fashion Aktiebolag, org.nr. 556486-7637, (”Dormy”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy beskriver hur Dormy behandlar personuppgifter och gäller vår webbplats [dormy.com/sv] (”Webbplatsen”), när du handlar varor och tjänster från Dormy, när du har kontakt med Dormy och för dig som är medlem i Dormy Club. Beroende på hur din relation till Dormy ser ut, kan det vara så att endast vissa delar av delar av denna integritetspolicy gäller dig.

Vid frågor om Dormys integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta oss. Dormys kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.

Personuppgiftsansvarig

Dormy är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vid försäljning utanför Sverige sker försäljningen via ett lokalt Dormy-bolag. Dormy är, tillsammans med vardera lokala Dormy-bolag gemensamt personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter om kunder och/eller medlemmar i Club Dormy som är hänförliga till den aktuella marknaden. Vi har reglerat det gemensamma personuppgiftsansvaret så att behandlingen av dina personuppgifter alltid ska ske på ett integritetssäkert sätt. Om du har några frågor eller synpunkter på den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för detta gemensamma personuppgiftsansvar eller vill utöva dina rättigheter som registrerad (se närmare under rubriken ”Dina rättigheter” nedan) kan du alltid vända dig till Dormy (se kontaktinformation nedan under rubriken ”Kontaktinformation”).

Vilka personuppgifter hanterar Dormy?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Dina personuppgifter samlas som i regel in direkt från dig, t.ex. via e -post, våra sociala medier eller andra kommunikationskanaler, eller, i förekommande fall, från det företag eller organisation som du representerar. Dormy kan även få personuppgifter om dig från övriga bolag inom den koncern som Dormy ingår i eller från Dormys övriga samarbetspartners. Dormy kan vidare komma att använda externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med befattnings- och kontaktinformation.

Kunder

Dormy samlar in och lagrar följande information om dig som Dormy behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Dormys åtaganden gentemot dig som kund.

Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som du förmedlar till Dormy per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Betalnings- och köphistorik.

Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i förekommande fall IBAN, SWIFT m.m.

Uppgifter om reklamationer och garantiärenden.

Uppgifter från kundundersökningar och kundutvärderingar.

I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med Dormys växel eller kundtjänst.

Medlemmar i Dormy Club

Person- och kontaktinformation, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

Uppgifter som du förmedlar till Dormy per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

Betalnings- och köphistorik.

Företagsrepresentanter för t.ex. kunder, leverantörer och samarbetspartners

Dormy samlar in och lagrar följande information om dig som Dormy behöver för att kunna kontakta dig som representerar ett företag eller organisation.

Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Uppgifter som du som företagsrepresentant förmedlar till Dormy per e-post, via våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.

I förekommande fall uppgifter om telefonsamtal med Dormys växel eller kundtjänst.

I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser, eventuella allergier och/eller funktionsnedsättning (t.ex. i anledning av företagsevenemang eller möten).

Potentiella kunder samt företagsrepresentanter för potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners

Dormy kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av att du är en potentiell kund till Dormy eller att du är företagsrepresentant på ett bolag som är potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner till Dormy.

Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e postadress, titel, befattning och arbetsgivare.

Besökare av Dormys hemsida

I samband med att du besöker Webbplatsen samlar vi in följande information om dig som Dormy behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

Tekniska uppgifter, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

Vår behandling av dina personuppgifter

För vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellen nedan.

Ändamål

 1. Hantera ordrar, leveranser och andra åtaganden gentemot dig som kund.
 2. Ta emot betalning vid köp av Dormys produkter, tjänster och service.
 3. För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav.
 4. För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Dormys varumärke och Dormys produkter (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till
 5. Dormys evenemang, möten och andra sammankomster m.m.).
 6. Bemöta och kompensera kunder vid reklamationer, garantiärenden och serviceärenden.
 7. Hantera kundtjänstärenden, utöver reklamationer och garantier, liksom andra serviceärenden.
 8. Hålla kontakten med en representant för kunden (när kunden är ett företag), leverantören eller samarbetspartnern (t.ex. när leverans av varor eller tjänster ska ske eller vid reklamationer, garantiärenden och serviceärenden).
 9. För att genomföra undersökningar rörande Dormys produkter och kunders köpupplevelse.
 10. För att analysera köphistorik i syfte att erbjuda kunder rätt produkter och marknadsföring.
 11. Tillhandahålla gemensamma funktioner inom Dormy-koncernen, såsom marknadsföring och ekonomi.
 12. För att kvalitetsförbättra Dormys växel och kundtjänst.
 13. För att säkerställa driften av Webbplatsen och Dormys övriga webbplatsen och kunna utveckla sådana webbplatsen för att anpassa dem bättre utifrån hur de används.

Laglig grund

 1. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
 2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
 3. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Dormys rättsliga förpliktelser.
 4. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att marknadsföra vårt varumärke, våra varor och andra liknande varor till dig som kund eller till företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
 5. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden.
 6. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att bistå kunder och potentiella kunder i frågor som rör annat än reklamationer och garantier (intresseavvägning).
 7. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte fullgöra avtalet med företaget som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
 8. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sina produkter och sin marknadsföring (intresseavvägning). <br>Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att erbjuda sina kunder en relevant marknadsföring med hänsyn till kundens tidigare köp (intresseavvägning).
 9. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att driva, utveckla och förbättra Dormy-koncernen, varumärket och våra produkter och tjänster (intresseavvägning).
 10. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att kvalitetssäkra och säkerställa en effektiv hantering av växel och kundtjänst (intresseavvägning).
 11. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida och i syfte att attrahera fler kunder/samarbetspartners och att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).

Medlemmar i Dormy Club

För medlemmar i Dormy Club kommer vi, utöver sådan behandling av dina personuppgifter som sker i din egenskap av kund, behandla dina personuppgifter för de ändamål och med den lagliga grund som följer nedan.

Ändamål

 1. Administrera ditt konto i Dormy Club och ge dig tillgång till de tjänster som är kopplade till Dormy Club, t.ex. för att kunna ge dig information om och behandla dina köp på
 2. Webbplatsen, erbjuda bonus och andra förmåner kopplade till ditt personliga medlemskap samt för att samla in och analysera information om dina köp, vilket vi lägger till grund för erbjudanden samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär
 3. Bjuda in till event och evenemang.

Laglig grund

 1. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet om medlemskap i Dormy Club (Medlemsvillkor).
 2. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att marknadsföra våra varumärken, produkter och andra liknande varor till dig som kund (intresseavvägning). <br>

Särskilt om direktmarknadsföring och profilering inom Dormy Club

Direktmarknadsföring

Dormy kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du avregistrerar ditt konto eller avböja vidare kommunikation. Du kan när som helst i dina inställningar, på Webbplatsen eller vid kontakt med kundservice, anpassa genom vilka kanaler du önskar att Dormy kontaktar dig.

Profilering

Dormy kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på Webbplatsen i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på Webbplatsen. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.

Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Dormy är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Dormy ska kunna interagera och ha kontakt med Dormy via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Dormys kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Dormys berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Dormy bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering ska ske när Dormy får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet, eller på begäran av kontaktpersonerna.

Som medlem i Dormy Club sparas dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Uppgifter om dina inköp sparas dock endast i 60* månader efter senaste inköp. Du kan när som helst kontakta oss och avsluta ditt medlemskap och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

För närmare information om hur länge Dormy lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta Dormy. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.

*Anledning till att vi sparar uppgifter om dina inköp i 60 månader efter senaste köp är att våra produkter är sällanköpsvaror med längre livslängd. För att hjälpa dig med bästa service även efter ditt senaste köp har vi valt den tidshorisonten.

Till vilka lämnar Dormy ut dina personuppgifter?

Dormy lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Dormys åtaganden mot dig, kunder och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

I listan nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part - Anledningen till att person-uppgifterna lämnas ut till tredje part

Andra bolag inom Dormy-koncernen

Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom den koncern som Dormy ingår i.

Leverantör av molntjänster

Personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av molntjänster eftersom Dormy lagrar viss information i molntjänster.

Leverantörer och samarbetspartners

Dormy kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer och/eller samarbetspartner om sådana leverantörer eller samarbetspartner behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Dormy.

Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kunder

I de fall en kund är intresserad av en finansieringslösning för sitt köp förmedlar Dormy uppgifter om kunden till finansieringsbolag som Dormy samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.

Myndigheter

Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.

Avyttring

För det fall Dormy avser att överlåta hela eller delar av Dormys verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Dormy strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU/EES kommer Dormy att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifterna är laglig och att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en skyddsnivå som motsvarar den inom EU/EES, till exempel genom att ingå EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagaren.

Dina rättigheter

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan.

Rätt till tillgång - Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som Dormy behandlar.

Rätt till rättelse - Om de personuppgifter som Dormy behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.

Rätt till radering - Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om Dormy inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.
Rätt att göra invändningar - Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att Dormy behandlar dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling - I vissa fall har du rätt att kräva att Dormy begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Dormy endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.

Rätt till dataportabilitet - Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till återkallelse av samtycke - Om Dormy behandlar dina personuppgifter på basis av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss behandla dina personuppgifter. Återkallelsen påverkar dock inte lagligheten i Dormys personuppgiftsbehandling som utfördes innan samtycket återkallades.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet - Du har rätt att inge klagomål om Dormys behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Du kan alltid vända dig till Dormy för att utöva dina rättigheter enligt ovan (se kontaktinformation nedan under rubriken ”Kontaktinformation”).

Dormys Visselblåsarfunktion

Att agera etiskt och vidta åtgärder för att hindra oegentligheter är en viktig del av Dormy kultur. Dormys kanal för visselblåsning syftar till att, som ett komplement till företagets övriga riskhanteringsåtgärder och kontrollfunktioner, skapa goda möjligheter att fånga upp oetiska eller olagliga beteenden.

Exempel på oegentligheter att rapportera: Bedrägeri eller tvivelaktig bokföring, brott mot lag eller myndighetskrav, påtryckningar på medarbetare att bryta mot lag, våra policys eller myndighetskrav, oetiska relationer till affärspartners eller kollegor samt diskriminering av anställda, olika former av trakasserier.

Rapportering av oegentligheter rapporteras till [email protected]. Alla meddelanden till denna adress går direkt till en extern visselblåsaransvarig, som har god kunskap om Dormy men samtidigt är oberoende och därmed fritt kan agera på den information som lämnas. Snarast mottagande av en rapport ska visselblåsaransvarig bekräfta mottagningen samt därefter återkomma med information om utredningen inom sju dagar. Om rapporterande person önskar rapportera muntligen, meddelas detta vid rapporteringen och överenskommelse om muntlig rapportering sker. Vid muntlig rapportering, dokumenteras informationen av visselblåsaransvarig.

Alla personuppgifter om den person som rapporterar en oro och den anklagade/påstådda parten/parterna kommer att behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dormy har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

Cookies

Dormy använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på Webbplatsen samt för att förbättra Webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Dormy använder cookies i enlighet med Dormys policy för cookies.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Dormy

Om du inte lämnar dina personuppgifter till Dormy kommer Dormy inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Ändringar

Dormy har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Dormy att publicera den justerade integritetspolicyn på Webbplatsen med information om när ändringarna träder i kraft. Dormy kan även komma att informera kunder och samarbetspartners på lämpligt sätt.

Denna integritetspolicy har fastställts av Dormy gäller från och med 2024-02-05.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Dormy om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.

Dormy Golf & Fashion AB

Org.nr. 556486-7637

Postadress: Salamandervägen 29, 702 36 Örebro

Telefon: 019-20 95 00

E-post: [email protected]